Adatvédelem

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

 

1   Az adatkezelési tájékoztató célja

Az Infra Shape Kft. (2084 Pilisszentiván, Szabadság út 249/A, a továbbiakban, szolgáltató, adatkezelő) mint adatkezelő, magára nézve kötelezőnek ismeri el jelen jogi közlemény tartalmát. Kötelezettséget vállal arra, hogy tevékenységével kapcsolatos minden adatkezelés megfelel a jelen szabályzatban és a hatályos nemzeti jogszabályokban, valamint az Európai Unió jogi aktusaiban meghatározott elvárásoknak.

Az Infra Shape Kft. adatkezeléseivel kapcsolatos an felmerülő adatvédelmi irányelvek folyamatos an elérhetők a www.salvusinhalalas.hu/adatkezeles címen.

Az Infra Shape Kft. fenntartja magának a jogot jelen tájékoztató bármikori megváltoztatására. Természetesen az esetleges változásokról kellő időben értesíti közönségét.

Amennyiben kérdése lenne jelen közleményünkhöz kapcsolódóan, kérjük, írja meg nekünk, és kollégánk megválaszolja kérdését.

Az Infra Shape Kft. elkötelezett ügyfelei és partnerei személyes adatainak védelmében, kiemelten fontosnak tartja ügyfelei információs önrendelkezési jogának tiszteletben tartását. Az Infra Shape Kft. a személyes adatokat bizalmasan kezeli, és megtesz minden olyan biztonsági, technikai és szervezési intézkedést, mely az adatok biztonságát garantálja.

 

2        Az adatkezelő adatai

Amennyiben megkeresné Társaságunkat,  info@infrashape.hu e-mailes és   06305248102 telefonos elérhetőségeken  léphet  kapcsolatba  az adatkezelővel.

Az Infra Shape Kft. minden hozzá beérkezett e -mailt a benne szereplő esetleges személyes adatokkal együtt az adatközléstől számított legfeljebb 2 év elteltével töröl.

Név:  Infra Shape Kft.

Székhely: 2084 Pilisszentiván, Szabadság út 249/A

Cégjegyzékszám : 13-09-157663

A bejegyző bíróság megnevezése: Budapest Környéki Törvényszék Cégbírósága

Adószám: 23981760-2-13

Telefonszám: 06 30 5248102  E -mail: info@salvusinhalalas.hu

3        A kezelt személyes adatok köre     

3.1       Technikai adatok

Az Infra Shape Kft. a személyes adatok kezeléséhez a szolgáltatás nyújtása során alkalmazott informatikai eszközöket úgy választja meg és üzemelteti, hogy a kezelt adat:

 • az arra feljogosítottak számára hozzáférhető (rendelkezésre állás); hitelessége és hitelesítése biztosított (adatkezelés hitelessége);
 • változatlansága igazolható (adatintegritás);
 • a jogosulatlan hozzáférés ellen védett (adat bizalmassága) legye n.

Az Infra Shape Kft. az adatokat megfelelő intézkedésekkel védi a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés ellen.

Az Infra Shape Kft. olyan műszaki, szervezési és szervezeti intézkedésekkel gondoskodik az adatkezelés biztonságának védelméről, amely az adatkezeléssel kapcsolatban jelentkező kockázatoknak megfelelő védelmi szinte t nyújt.

Az Infra Shape Kft. az adatkezelés során megőrzi

 • a titkosságot: megvédi az információt, hogy csak az férhessen hozzá, aki erre jogosult;
 • a sértetlenséget: megvédi az információnak és a feldolgozás módszerének a pontosságát és teljességét;
 • a rendelkezésre állást: gondoskodik arról, hogy amikor a jogosult használónak szüksége van rá, valóban hozzá tudjon férni a kívánt információhoz, és  rendelkezésre  álljanak  az  ezzel kapcsolatos   eszközök.

3.2        Cookie-k (Sütik)

3.2.1    A sütik feladata

 • információkat gyűjtenek a látogatókról és eszközeikről;
 • megjegyzik  a látogatók egyéni beállításait, amelyek  felhasználásra kerül(het)nek pl.  online tranzakciók igénybevételekor, így ne m kell újra begépelni őket;
 • megkönnyítik a weboldal használatát;
 • minőségi felhasználói élményt biztosítanak.

A testre szabott kiszolgálás érdekében a felhasználó számítógépén kis adatcsomagot, ún. sütit (cookie) helyez el és a későbbi látogatás során olvas vissza. Ha a böngésző visszaküld egy korábban elmentett sütit, a sütit kezelő szolgáltatónak lehetősége van összekapcsolni a felhasználó aktuális látogatását a korábbiakkal, de kizárólag a saját tartalma tekintetében.

3.2.2    Feltétlenül szükséges,  munkamenet (session) cookie-k

Ezen sütik célja, hogy a látogatók maradéktalanul és zökkenőmentesen böngészhessék az www.alakformaloshop.hu  weboldalát, használhassák annak funkcióit, és az ott elérhető szolgáltatásokat. A z ilye n típusú sütik érvényességi ideje a munkamenet (böngészés) befejezéséig tart, a böngésző bezárásával a sütik e fajtája automatikusan törlődik a számítógépről, illetve a böngészésre használt más eszközről.

3.2.3    Harmadik fél által elhelyezett cookie-k (analitika)

Az Infra Shape Kft. www.salvusinhalalas.hu weboldalán alkalmazza a Google  Analytics  mint harmadik fél sütijeit is . A  Google  Analytics statisztikai  célú  szolgáltatás  használatával  az  Infra Shape Kft.  információkat  gyűjt  azzal  kapcsolatban,  hogy a látogatók hogyan használják a weboldalat. A z adatot a honlap fejlesztésének és a felhasználói élmény javításának céljával használja fel. Ezen sütik szintén lejáratukig a látogató számítógépén vagy böngészésre használt más eszközén, annak böngészőjében maradnak, illetve amíg a látogató nem törli őket.

Google Analytics sütik – erről itt tájékozódhat:

https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookie-usage

Google AdWords sütik  – erről itt tájékozódhat:

https://support.google.com/adwords/answer/2407785?hl=hu

Mindezek mellett felhívjuk a figyelmet arra, hogy  előfordulhat, hogy bizonyos webhelyfunkciók vagy -szolgáltatások nem fognak megfelelően működni cookie-k nélkül.

 

3.3        Hírlevélhez kapcsolódó adatok

Hírlevélre a www.salvusinhalalas.hu  oldal felületén van lehetőség feliratkozni. A hírlevél feliratkozáshoz a következő adatokat kérjük: név és e-mail cím. A hírlevélről való leiratkozásra, az adatok módosítására a folyamat során bármikor lehetőséget adunk.

Az adatokra a számla kiállításához, valamint a szállítás intézéséhez van szükség.

A személyes adatok kezelésének célja:

 • Kapcsolatfelvétel, elektronikus, telefonos, SMS, és postai megkereséssel.
 • Tájékoztatás  a Társaság termékeiről, szolgáltatásairól, szerződési feltételeiről, akcióiról.
 • Reklám-küldemény a tájékoztatás során elektronikusan és postai úton küldhető.
 • A honlap használatának elemzése.

Az adatkezelés jogalapja az érintett hozzájárulása.

A személyes adatok címzettjei, illetve a címzettek kategóriái: a Társaság ügyfélszolgálattal, marketing tevékenységével  kapcsolatos feladatokat ellátó munkavállalói, adatfeldolgozóként  a Társaság IT szolgáltatója tárhelyszolgáltatást végző munkavállalói.

A személyes adatok tárolásának időtartama: a regisztráció / szolgáltatás fennállásáig, vagy az érintett hozzájárulása visszavonásáig (törlési kérelméig).

4        A kezelt adatok megőrzési ideje

A személyes adatok tárolásának időtartama: a regisztráció / szolgáltatás fennállásáig, vagy az érintett hozzájárulása visszavonásáig (törlési kérelméig).

 

 

5         Az adatkezelés célja, módja és jogalapja

5.1        Általános adatkezelési irányelvek

Az Infra Shape Kft. tevékenységének adatkezelései önkéntes hozzájáruláson, illetve törvényi felhatalmazáson alapulnak. Az önkéntes hozzájáruláson alapuló adatkezelések esetében az érintettek e hozzájárulásukat az adatkezelés bármely szakában visszavonhatják.

Bizonyos   esetekben  a  megadott  adatok  egy  körének  kezelését,  tárolását,  továbbítását  jog-szabályok teszik kötelezővé, melyről külön értesítjük ügyfeleinket.

Felhívjuk az Infra Shape Kft. részére adatközlők figyelmét, hogy amennyiben nem saját személyes adataikat adják meg, az adatközlő kötelessége az érintett hozzájárulásának beszerzése.

Adatkezelési alapelvei összhangban vannak az adatvédelemmel kapcsolatos hatályos jogszabályokkal, így különösen az alábbiakkal:

 • évi C X II. törvény – az információs önrendelkezési jogról és az információ-szabadságról (Infotv.);
 • Az Európai Parlament és a Tanács (E U) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) – a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/E K rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet, G DP R );
 • évi V . törvény – a Polgári Törvénykönyvről (P tk.);      2000. évi C . törvény – a számvitelről (Számv. tv.);
 • évi LIII. törvény – a pénzmosás és terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról (P mt.);
 • évi CCXXXVII. törvény – a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról (Hpt.).

6         Adattovábbítás, adatfeldogozás, az adatokat megismerők köre

Tájékoztatjuk, hogy következő cégek a  továbbítás, feldolgozás  vagy  megismerés körébe esnek.

Adózási kötelezettségünket az alábbi könyvelőiroda bevonásával teljesítjük:

Kandula Bt., 2084 Pilisszentiván, Szabadság út 231/B.

Tárhelyszolgáltató: 2in1 Hosting Bt. 2310 Szigetszentmiklós, Brassó u. 4/A

Hírlevélküldő szolgáltató: The Rocket Science Group LLC d/b/a MailChimp

A megadott adatokat, amennyiben szükséges, továbbítjuk fenti partnereink részére. Jelen Szabályzat elfogadásával Ön ehhez az adattovábbításhoz is hozzájárulását adja.

7         Érintett jogai és jogérvényesítési lehetőségei

Az érintett tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti személyes adatainak helyesbítését, illetve – a kötelező adatkezelések kivételével – törlését, visszavonását, élhet adathordozási-, és tiltakozási jogával az adat felvételénél jelzett módon, illetve az adatkezelő fenti elérhetőségein.

 

7.1        Tájékoztatáshoz  való  jog

Az Infra Shape Kft. megfelelő intézkedéseket hoz annak érdekében, hogy az érintettek részére a személyes adatok kezelésére vonatkozó, a GDPR 13. és a 14. cikkben említett valamennyi információt és a 15–22. és 34. cikk szerinti minden egyes tájékoztatást tömör, átlátható, érthető és könnyen hozzáférhető formában, világosan és közérthetően megfogalmazva nyújtsa.

7.2        Az érintett hozzáféréshez való joga

Az érintett jogosult arra, hogy az adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a következő információkhoz hozzáférést kapjon: az adatkezelés céljai; az érintett személyes adatok kategóriái; azon címzettek  vagy  címzettek  kategóriái,  akikkel, illetve amelyekkel a személyes adatokat közölték vagy közölni fogják, ideértve különösen a harmadik országbeli címzetteket, illetve a nemzetközi szervezeteket; a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama; a helyesbítés, törlés vagy adatkezelés korlátozásának és a tiltakozás joga; a felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga; az adatforrásokra vonatkozó információ; az automatizált döntéshozatal ténye, ideértve a profilalkotást is , valamint az alkalmazott logikára és arra vonatkozó érthető információk, hogy az ilyen adatkezelés milyen jelentőséggel bír, és az érintettre nézve milyen várható következményekkel jár. A z adatkezelő a kérelem benyújtásától számított legfeljebb egy hónapon belül adja meg a tájékoztatást.

7.3        Helyesbítés joga

Az érintett kérheti az Infra Shape Kft. által kezelt, rá vonatkozó pontatlan személyes adatok helyesbítését és a hiányos adatok kiegészítését.

7.4        Törléshez való jog

A z érintett az alábbi indokok valamelyikének fennállása esetén jogosult arra, hogy kérésére az Infra Shape Kft. indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat:

 • személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték;
 • az érintett visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;
 • az érintett tiltakozik az adatkezelés ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre;
 • a személyes adatokat jogellenese n kezelték;
 • a személyes adatokat az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban  előírt jogi kötelezettség  teljesítéséhez  törölni  kell;
 • a személyes adatok   gyűjtésére információs társadalommal összefüggő szolgáltatások kínálásával kapcsolatos an került sor.

Az adatok törlése nem kezdeményezhető, ha az adatkezelés szükséges: a vélemény-nyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából; a személyes adatok kezelését előíró, az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jog szerinti kötelezettség teljesítése, illetve közérdekből vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlása keretében végzett feladat végrehajtása céljából; a népegészségügy területét érintő, vagy archiválási, tudományos és történelmi kutatási célból vagy  statisztikai célból, közérdek alapján; vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez.

 

7.5        Az adatkezelés korlátozásához való jog

Az érintett kérésére az Infra Shape Kft. korlátozza az adatkezelést, ha az alábbi feltételek valamelyike teljesül:

 • az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, a személyes adatok pontosságának ellenőrzését;
 • az  adatkezelés  jogellenes,  és  az  érintett ellenzi  az  adatok  törlését, és  ehelyett kéri  azok felhasználásának korlátozását;
 • az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy
 • az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetbe n a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra ne m kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.

Ha az  adatkezelés korlátozás alá esik, a személyes adatokat a tárolás kivételével csak az  érintett hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni.

7.6        Adathordozáshoz való jog

Az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa az adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, és ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa.

Az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak közérdekű vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges adatkezelés, vagy az adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges kezelése ellen, ideértve az említett rendelkezéseken alapuló profilalkotást is. Tiltakozás esetén az adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha azt olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelye k jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

7.7        Automatizált döntéshozatal egyedi ügyekben, beleértve a profilalkotást

Az érintett jogosult arra, hogy ne terjedjen ki rá az olyan, kizárólag automatizált adatkezelésen – ideértve a profilalkotást is – alapuló döntés hatálya, amely rá nézve joghatással járna vagy őt hasonlóképpen jelentős mértékben érintené.

7.8        Visszavonás joga

Az érintett jogosult arra, hogy hozzájárulását bármikor visszavonja.

7.9    Bírósághoz fordulás joga

A z érintett a jogainak megsértése esetén az adatkezelő ellen bírósághoz fordulhat. A bíróság az ügyben soron kívül jár el.

7.10   Adatvédelmi  hatósági eljárás         

Panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál lehet élni: Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C . Levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5.

Telefon: 0613911400 Fax: 0613911410

E -mail: ugyfelszolgalat@naih.hu Honlap: http://www.naih.hu

8         Egyéb rendelkezések

E tájékoztatóban fel nem sorolt adatkezelésekről az adat felvételekor adunk tájékoztatást.

Tájékoztatjuk ügyfeleinket, hogy a bíróság, az ügyész, a nyomozó hatóság, a szabálysértési hatóság, a közigazgatási hatóság, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, a Magyar Nemzeti Bank, illetőleg jogszabály felhatalmazása alapján más szervek tájékoztatás adása, adatok közlése, átadása, illetőleg iratok rendelkezésre bocsátása végett megkereshetik az adatkezelőt.

Az Infra Shape Kft. a hatóságok részére – amennyiben a hatóság a pontos célt és az adatok körét megjelölte – személyes adatot csak annyit és olyan mértékben ad ki, amely a megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges.